System językowy

 • System umożliwiający budowanie wypowiedzi oraz komunikowanie się osób należących do tej samej społeczności, system znaków językowych.
 • Reguły tworzenia i funkcjonowania znaków językowych ukształtowała lingwistyka (Ferdinand de Saussure – 1857-1913).
 • W skład systemu języka wchodzą poszczególne jednostki znaczeniowe, które są znakami przenoszącymi określoną  treść językową oraz formę brzmieniową.
 • Jednostki znaczeniowe podlegają rozczłonowaniu na fonemy (następujące po sobie elementy rozróżniające znaki)
 • Między jednostkami systemu językowego zachodzą różnorodne relacje określające funkcje pojedynczych elementów, z których zbudowana jest całość.
 • Ze względu na wspomniane funkcje, jednostki systemu językowego tworzą mniejsze zespoły, podsystemy:
  • fonologiczny (fonemy),
  • morfologiczny (morfemy),
  • gramatyczny (normy łączenia morfemów w wyrazy),
  • leksykalno-semantyczny (słownictwo),
  • składniowy (zasady budowania zdań).