Treść i zakres wyrazów

Znaczenie wyrazu jest jego treścią, a na treść składają się cechu desygnatu, czyli nazywanego danym wyrazem przedmiotu. Desygnat możemy wskazać w otaczającej  nas rzeczywistości, przedstawić jego model. obraz lub rysunek. Wyjaśniamy wówczas w sposób poglądowy znaczenie wyrazu.

Istnieje też możliwość przedstawienia definicji słownikowej danego wyrazu. Często w niej obserwujemy różne stopnie bogactwa treści. Wyrazy mające treść ubogą ogólną  są nadrzędne w stosunku do wyrazów o treści bogatszej szczegółowej.

Jednym wyrazem można nazwać wszystkie przedmioty, należące do jednego rodzaju, jednej klasy, mające te same cechy istotne. Ogól przedmiotów, które można nazwać jednym wyrazem, stanowi zakres tego wyrazu.