Typ słowotwórczy

Klasę wyrazów należących do tej samej kategorii, ale utworzonych od tej samej części mowy i za pomocą tego samego formantu nazywa się  typem słowotwórczym.

Przykładem może być kategoria wykonawców czynności, gdzie wyróżnia się typy słowotwórcze wyrazów utworzonych za pomocą formantów:

  • -acz (spawacz, biegacz),
  • -ca (mówca, twórca),
  • -arz (kreślarz, pisarz),
  • -ak (pływak, śpiewak),
  • -iciel (wybawiciel, doręczyciel).