Typy deklinacyjne liczebników

Liczebniki skupiają wyrazy o rożnych właściwościach fleksyjnych, dlatego wyróżniamy następujące grupy:

  • Liczebniki odmieniające się przez przypadki, liczby i rodzaje. Należą do tej grupy liczebniki porządkowe, np. drugi, drugiego, drugiemu, pierwsi, pierwszych itd.

  • Liczebniki odmieniające się prze przypadki i rodzaje, a niemające form liczby. Należy do tej grupy większość liczebników głównych, np. dwa, dwie, dwóch, dwom, pięć, pięciu, pięcioma itd.

  • Liczebniki odmieniające się jak rzeczowniki, czyli przez przypadki i liczby. Do grupy tej należą liczebniki główne, np. milion, miliona, milionowi, kwadrylion, kwadryliona itd.

Liczebniki odmieniające się tylko przez przypadki, czyli liczebniki zbiorowe, np. troje, trojga, czworga, pięciorgu.

Wśród liczebników są także wyrazy nieodmienne, mowa w tym przypadku o liczebnikach ułamkowych typu: półtora, półtrzecia.