Warto wiedzieć [środki retoryczne, résumé]

 • Alegoria, jedna rzeczywistość zobrazowana drugą.
 • Amplifikacja, wzmocnienie myśli.
 • Anafora, powtórzenie na początku zdania tego samego słowa, wyrażenia, zwrotu.
 • Antyteza, zestawienie obrazów, pojęć przeciwstawnych.
 • Aporia, powątpiewanie, stawianie pytań, które wyrażają wątpliwości.
 •  Apostrofa, bezpośredni zwrot do adresata.
 • Emfaza, podkreślenie, wzmocnienie, nacisk.
 • Epifora, powtarzanie słowa, zwrotu na końcu zdań.
 • Eufemizm, użycie wyrazu, wyrażenia nie wprost, łagodzenie dosadnych treści.
 • Hiperbola, przesadzenie, wyolbrzymienie czegoś.
 • Ironia, użycie określenia sprzecznego z intencją wypowiedzi.
 • Katachreza, celowe nadużycie, błędne użycie wyrazu w zestawieniu z innym, niewłaściwe zestawienie frazeologiczne.
 • Litota, pomniejszenie czegoś (przeciwieństwo hiperboli).
 • Paradoks, zaskakujące zestawienie, sprzeczność.
 • Polisyndeton, powtarzanie spójnika łączącego kolejne zdania.
 • Pytanie retoryczne, pytanie zawierające tezę, na które nie oczekuje się odpowiedzi.