Wielkie idee pozytywistyczne

Pozytywizm przyniósł:

  • darwinizm, rewolucję w naukach przyrodniczych, teorie ewolucjonizmu Karola Darwina (1809-1882),
  • organicyzm, rozpowszechniony przez Herberta Spencera (1820-1903), teorii uznającej społeczeństwo za rodzaj organizmu,
  • materializm historyczny Karola Marksa (1818-1883), głoszący przekonanie, że losy świata są wynikiem rozwoju materialnych form i warunków ludzkiego życia i od niego jedynie zależą, z niego wyrósł marksizm, ruch robotniczy, dążący do ochrony osób pracujących przed wyzyskiem pracodawców oraz socjalizm, według którego celem państwa jest doprowadzenie do społecznej równości obywateli,
  • ateizm, odrzucający istnienie Boga, zwątpienie,
  • scjentyzm, opierający się rozumie i doświadczeniu, na tym co potwierdzone jest naukowo, uznający istnienie faktów empirycznych, jedyne źródło wiedzy,
  • agnostycyzm, według którego należy zachować dystans wobec spraw religijnych, nie można bowiem zdecydowanie potwierdzić czy wykluczyć istnienie Boga.