Znaczenie słów

Najmniejszym elementem językowym jest morfem, który stanowi element składniowy wyrazu (wyrazy zbudowane są z morfemów).

Niektóre stałe zestawienia wyrazów mają jedno całościowe  i nazywane są związkami frazeologicznymi.

Wypowiedzenia, w tym także zdania, mają znaczenia, które nazywane jest ich sensem.

W zasadzie każde słowo (oprócz tych, które pełnią funkcje gramatyczne, np partykuła) wskazuje na jakieś pojęcie (myślowy odpowiednik słowa), ono zaś z kolei wskazuje na określony przedmiot. Wzajemne relacje ilustruje poniższy schemat.

  • Treść słowa to wszystkie elementy znaczeniowe (cechy), przedmiotów, czynności, właściwości, do których odnosi sie dane słowo.
  • Zakres słowa to wszystkie przedmioty nazywane przez to słowo. Ważny jest desygnat, do którego odnosi się ten zakres.
  • Im bardziej precyzyjna treść słowa, tym mniejszy zakres przedmiotów, które to pojęcie oznacza.
  • Im zaś bardziej ogólna treść, czyli mniej cech zawartych w pojęciu, tym większy zakres możliwych desygnatów pojęcia.
  • Znaczenia nieostre słów to takie, gdzie granice przedmiotów wyznaczanych przez dane pojecie nie są precyzyjne.
  • Pojęcia nieostre powiązane są ścisłe ze znaczeniami nieostrych słów.

Znaczenie wyrazów podlega aktualizacji, wybierając z zakresu pojęciowego odpowiedni przedmiot.

Wyrazom można nadawać także znaczenia niedosłowne, przenośne, metaforyczne, które nie występują w słownikach, a ich znaczenie rozumie się dzięki kontekstowi innych słów.

Nadawanie nowych znaczeń wyrazom do domena poetów.