Antypoda

  • W greckiej liryce chóralnej zwrotka parzysta, która odpowiada dokładnie pod względem kompozycyjnym i metrycznym strofie poprzedniej.
  • Występowała w lirycznych partiach komedii i tragedii.