Biblijne księgi [podział]

 • Biblia jest zbiorem ogromu tekstów, tworzonych przez niemal półtora tysiąca lat.
 • Stanowi najważniejszą z ksiąg.
 • Dzieło to odegrało ogromną rolę w dziejach ludzkości.
 • Księgi biblijne dzielą się na rozdziały i wersety.
 • Werset to jednak nie wers, a wyodrębniony graficzne fragment tekstu, tworzący całość znaczeniową i rytmiczno-intonacyjna.
 • Podobnie jak Biblia dzieli się tekst Koranu.

Biblijne Księgi

KSIĘGI HISTORYCZNE

(m. in.)

KSIĘGI DYDAKTYCZNE  Księga [MĄDROŚCIOWE]

(m. in.)

KSIĘGI PROFETYCZNE [PROROCKIE]

(m. in.)

STARY TESTAMENT

 • Tora (Pięcioksiąg),
 • Księga Jozuego,
 • Księga Sędziów
 • Księga Hioba,
 • Księga Psalmów,
 • Księga Koheleta, czyli Eklezjastesa,
 • Pieśń nad Pieśniami.
 • Księga Izajasza,
 • Księga Jeremiasza,
 • Księga Daniela.

NOWY TESTAMENT

 • Ewangelie,
 • Dzieje Apostolskie
 • Listy Apostolskie.
 • Apokalipsa św. Jana.