Comploratio

  • Głośne skargi, lament.
  • W antycznej liryce żałobnej żal po śmierci osoby bliskiej.
  • W Polsce przykładem komploracji są „Treny” Jana Kochanowskiego (cyk 19 utworów żałobnych po śmierci Urszulki i Hanny).