Encyklopedia i słowniki

 1. Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. 1-3, PWN, Warszawa 1993.
  2. A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1-2, Warszawa 2000.
  3. S. Bąba, J. Liberek, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa 2002.
  4. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1-2 Warszawa 1985.
  5. K. Długosz – Kurczabowa, Etymologia. Słownik szkolny, Warszawa 1998.
  6. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień – Sławińska, J. Sławiński, Podręczny słownik terminów literackich, Warszawa 1998.
  7. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień – Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, pod. red. J. Sławińskiego, Wrocław 1988.
  8. J. Soliński, R. Mazurkiewicz, P. Wilczek, Szkolny słownik literatury staropolskiej, Katowice 1999.
  9. Inny słownik języka polskiego, pod. red. M. Bańko, t. 1-2, Warszawa 2000.
  10. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985.
  11. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1967.
  12. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989.
  13. S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1-2, Warszawa 1967.
  14. Słownik języka polskiego, pod. red. W. Doroszewskiego, t. 1-1, Warszawa 1958 – 69.
  15.Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – Renesans – Barok, red. T. Michałowska, Wrocław 1998.
  16. Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon – Dufour, tłum. i oprac. K. Romaniuk,
  Poznań – Warszawa 1985.
  17. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1997.
  18. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1995.