Epitet

Epitet – określenie rzeczownika, wyrażone najczęściej za pomocą przymiotnika, rzadziej imiesłowu bądź rzeczownika, uwydatnia stosunek mówiącego do przedmiotów lub osób, uplastycznia przedstawiany obraz, współtworzy  i wzbogaca styl wypowiedzi.

Epitet malarski, zestawienie rzeczownika z określającym go wyrazem dla pogłębienia obrazowości (takie epitety określają barwy, ich natężenie, oświetlenie przestrzeni).

Epitet, którego połączenie z wyrazem określanym tworzy nowy układ znaczeniowy to epitet metaforyczny. Przymiotnik modyfikujący znaczenie określanego słowa tworzy z nim nieoczekiwany sens.

Epitet, którego wartość semantyczna pozostaje w sprzeczności z wartością wyrazu określanego to oksymoron, działający podobnie jak paradoks.