Epitet [definicja]

  • Epitet – określenie rzeczownika, wyrażone najczęściej za pomocą przymiotnika (epitet przymiotnikowy), rzadziej imiesłowu bądź rzeczownika (rzeczownikowy lub imiesłowowy) , uwydatnia stosunek mówiącego do przedmiotów lub osób, uplastycznia przedstawiany obraz, współtworzy  i wzbogaca styl wypowiedzi.
  • Może występować w postaci złożonej, uzupełnionej o dodatkowe określenie przymiotnika określającego rzeczownik (epitet złożony).
  • Epitet złożony jest charakterystyczny dla literatur6y greckiej, może mieć postać jednego słowa, np. prędkonogi Achilles lub kilku wyrazów pełna łoskotu rzeka.
  • Stosowany bardzo często w poezji, gdzie służy wzmocnieniu plastyki obrazu.
  • Epitet malarski, nazywany też zdobniczym,  zestawienie rzeczownika z określającym go wyrazem dla pogłębienia obrazowości (takie epitety określają barwy, ich natężenie, oświetlenie przestrzeni).
  • Epitet stały polega na utrwalaniu cech, które nieodmiennie kojarzą się z danym pojęciem (miłosierny Bóg)
  • Epitet, którego połączenie z wyrazem określanym tworzy nowy układ znaczeniowy to epitet metaforyczny. Przymiotnik modyfikujący znaczenie określanego słowa tworzy z nim nieoczekiwany sens.
  • Epitet, którego wartość semantyczna pozostaje w sprzeczności z wartością wyrazu określanego to oksymoron, działający podobnie jak paradoks. mowie potocznej oznacza przydomek dawany komuś, często złośliwy lub żartobliwy.