Ewiwokacja

  • Dwuznaczność wypowiedzi charakterystyczna dla języka mówionego, jak i pisanego.
  • Powstaje w wyniku brzmieniowego nieporozumienia (niekiedy świadomego zabiegu zastosowanego w tekście).
  • Tym pojęciem określa się też błąd logiczny, który polega na użyciu jakiegoś dwuznacznego wyrazu w obu znaczeniach, gdy logika nakazuje dwukrotne jego użycie w tym samym znaczeniu.
  • Przykład: Ponieważ podrożały obecnie owoce, nie będziemy jeść owoców.