Głoska a fonem

Fonetyka, jako dział językoznawstwa, zajmuje się badaniem dźwiękowej strony języka.

Najmniejszym elementem formy dźwiękowej wyrazu jest głoska, która ma określone cechy fizjologiczne i fizyczne, co uzależnione jest przez sposób wymawiania. Umożliwia to odróżnienie jednej głoski od drugiej. Głoski różnią się także wysokością tonu, dźwięcznością.

Zespół własciwości głoski, pozwalający ją odróżnić od innych głosek jako składników wyrazu nazywa się fonemem, zaś głoski różniące się tylko cechami nieistotnymi pod tym względem – wariantami fonemów.

W języku polskim fonemów jest około 40, natomiast ilość ich wariantów fakultatywnych i kombinatorycznych jest znacznie większa.

Zmieniając głoski w wyrazach mamy możliwość stworzenia innych wyrazów, np. dom, tom. ton, bat, kat, rat.