Hermeneutyka

  • Dyscyplina humanistyczna.
  • Dziedzina filozofii (od XVI wieku)zajmująca się badaniem, wewnętrzna interpretacją i objaśnianiem rozmaitych dokonań piśmienniczych w celu ustalania poprawności  tekstu.
  • Jedna z najważniejszych nauk pomocniczych historii, ogarnia wszystkie jej dziedziny zajmuj ace się źródłami piśmienniczymi (szczególnie historię literatury).
  • Zajmuje się rozumieniem i interpretacją wszelkich tekstów kultury.
  • Mogą to być teksty literackie, jak i pozaliterackie (np. religijne, propagandowe czy prawnicze).
  • Określana jest jako sztuka rozumienia, uniwersalna metoda myślenia o tekście.
  • Metody i narzędzia analizy zależą od charakteru danego tekstu lub przedmiotu interpretacji.
  • Początki wiążą się z badaniami tekstów biblijnych, a także sporami katolików i protestantów o znaczenie tradycji przy tłumaczeniu Pisma Świętego.
  • Od wieku XIX przyciąga uwagę filozofów, historyków, socjologów jako dziedzina wyjaśniająca i uniwersalna metoda postępowania w obszarze humanistyki.
  • Jej entuzjastą był filozof i teoretyk kultury Wilhelm Dilthey (1833-1911).