Imieniny Niepodległej [11 listopada 2023]

Do Oj­czy­zny, po ro­dzi­nie,
Wzbudź naj­czyst­szy żar mi­ło­ści:
Tuś się zro­dził w tej kra­inie,
I tu zło­żysz swo­je ko­ści (W. Bełza)