Język starosłowiański

  • Najstarszy język literacki Słowian.
  • Nazywany jest także starocerkiewnym lub starocerkiewnosłowiańskim.
  • Język ten powstał IX wieku n.e. na podstawie dialektu macedońskiego okolic dzisiejszych Salonik.
  • W IX wieku apostołowie Słowian Konstanty-Cyryl i Metody w tym dialekcie przełożyli Pismo Święte.
  • Nadali tym samym temu dialektowi rangę języka literackiego.
  • Język starosłowiański przez wiele wieków był używany jako język literacki Słowian na Półwyspie Bałkańskim, na Rusi oraz w państwie Wielkomorawskim, w Czechach i Rumunii.
  • Najstarsze zachowane zabytki piśmiennictwa w tym języku pochodzą z X-XI wieku.
  • Stanowią podstawę studiów porównawczo-historycznych nad językami słowiańskimi.