Koniugacja

  • Odmiana czasownika przez osoby, czasy, tryby, strony i liczby, w czasie przeszłym i przyszłym oraz w trybie przypuszczającym – także przez rodzaje.
  • Zespól form czasownika.
  • Właściwymi formami czasowników są formy osobowe, czyli takie, do których można dodać zaimki  osobowe: ja, ty, on (ona, ono), my wy oni (one).
  • Do zakresu odmiany czasownika należą także formy bezosobowe – odmienne i nieodmienne.
  • Formami nieosobowymi odmiennymi są imiesłowy przymiotnikowe czynne i bierne (np. czytający, przeczytany), odmieniające się  według deklinacji przymiotnikowej.
  • Formami nieodmiennymi czasownika sa bezokoliczniki (np. czytać, strzec) oraz imiesłowy przysłówkowe współczesne i uprzednie (np. czytając, przeczytawszy).
  • Biorąc za podstawę różnice tematyczne w odmianie czasowników, rozróżniamy 11 grup odmiany czasowników, przy czym niektóre grupy dzielą się na podgrupy.
  • Podział czasowników na tematowe grupy koniugacyjne jest uzależniony od seryjnych układów przyrostków tematowych.