„Księga Rodzaju”

Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, przynależna Staremu Testamentowi. Zaliczana jest do ksiąg historycznych, w której opisane wydarzenia ułożone są chronologicznie (kolejno).

Grecy nazywają ją Genesis, co oznacza pochodzenie, rodowód początek, geneza.

W Księdze Rodzaju znajdziemy następujące opisy:

  • stworzenie świata,
  • wątek Adama i Ewy,
  • szczęście w raju,
  • okoliczności popełnienia grzechu pierworodnego,
  • wygnanie ludzi z raju,
  • historię braci Kaina i Abla,
  • budowę wieży Babel,
  • historię arki Noego i potopu, zniszczenie Sodomy i Gomory.