Legenda

  • Legenda – (podanie) opowieść z życia bohaterów, nieraz świętych i męczenników (oparta na motywach chrześcijańskich, ewangelicznych), bez potwierdzenia historycznego, oparta na podaniach ludowych, określana również jako opowieść fantastyczna o wydarzeniach historycznych.
  • Opisuje zdarzenia przeszłe, chwalebne z punktu widzenia kultury, w której powstała.
  • Legendy upowszechniły się w średniowieczu, wówczas to oznaczała narrację odczytywaną słuchaczom, zazwyczaj zakonnikom.
  • Była zwykle poświęcona  żywotom świętych i obfitowała w cudowne  wydarzenia, stąd  współczesne znaczenie tego słowa.
  • Zbiory legend pisano na użytek kaznodziejów.
  • Służyły wówczas celom moralistycznym.
  • Od połowy XVIII wieku legendą nazywa się także podania ludowe.