Opis i analiza przypadku [Praca z uczniem wykazującym zdolności matematyczne]

 1. Identyfikacja problemu

W roku szkolnym 2003/2004 zaczęłam uczyć nowe klasy IV.  Wśród wychowanków był uczeń, który już od pierwszych lekcji wykazywał zainteresowanie matematyką. Dużo pytał, formułował poprawne i trafne wnioski. Szybko przyswajał istotę problemów matematycznych. Miał bardzo dobre podstawy z matematyki, zadania rachunkowe nie sprawiały mu trudności. Polecenia nauczyciela wykonywał szybciej, niż pozostali uczniowie w klasie. Nudził się, gdy nie miał dodatkowego zajęcia, często podpowiadał innym jak wykonać zadanie. Nie było to pożądanym zjawiskiem dydaktycznym.

 1. Geneza i dynamika zjawiska

Po rozmowach z chłopcem z rodzicami i nauczycielką z klas I-III okazało się, że uczeń jest uzdolniony z matematyki. Lubił rozwiązywać zadania, rozumiał teksty matematyczne. Samodzielnie wykonywał dodatkowo wiele zadań, był  także ambitny i dociekliwy. Zadania, powierzone mu na lekcji, wykonywał szybko i poprawnie, zdarzało się, że przeszkadzał w ten sposób innym kolegom w zrozumieniu problemu, wykonując za nich zadanie lub dyktując im je.

 1. Znaczenie problemu

Zadaniem szkoły, a szczególnie nauczyciela przedmiotu jest podjąć niezbędne kroki i działania, które umożliwią chłopcu właściwy rozwój jego zainteresowań i osiągnięcie jak najwyższych wyników w nauce.

 1. Prognoza

Pozytywna – uczeń rozwinie szeroko swoje zainteresowania, osiągnie wysokie wyniki w nauce z matematyki i spróbuje swoich sił w konkursach przedmiotowych;

Negatywna – uczeń „po omacku” będzie szukał odpowiedzi na swoje pytania, może nawet się zniechęcić i nie osiągnie zadowalających go wyników
w nauce, nie rozwinie swoich zainteresowań i straci chęć do poznawania nowych treści i problemów;

 1. Propozycje rozwiązań

Cele:

 • Poinformowanie wszystkich nauczycieli uczących w klasie o zdolnościach ucznia;
 • Rozwijanie zainteresowań ucznia w zakresie matematyki i przedmiotów pokrewnych;
 • Zachęcenie ucznia do brania udziału w konkursach przedmiotowych;

Zadania:

 • Ukazanie i uświadomienie chłopcu, z jakich przedmiotów jest uzdolniony;
 • Umożliwienie chłopcu rozwijanie swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych (koło matematyczne0;
 • Pokierowanie uczniem tak, aby spróbował swoich sił w konkursach matematycznych;
 1. Wdrażanie działań
 • Zaangażowanie chłopca do pracy w kole matematycznym;
 • Zachęcenie ucznia do rozwiązywania w domu dodatkowych zestawów zadań testowych, rachunkowych i problemowych;
 • Umocnienie wiary we własne możliwości;
 • Motywowanie chłopca do wzięcia udziału w konkursach przedmiotowych;

     Efekty:

 1. W wyniku podjętych działań Mateusz zyskał wiarę we własne siły;
 2. Regularnie pod kontrolą rozwijał swoje zdolności i zainteresowania;
 3. Osiągnął bardzo wysokie wyniki w nauce;
 4. Wygrywał przez kolejne lata szkolne turnieje matematyczne, a w 2015 roku został laureatem  Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego;
 5. Pozostawił po sobie bardzo dobre wspomnienia i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy dydaktycznej;