Oświecenie [cechy stylu]

 • Dominował w literaturze tego okresu klasycyzm.
 • Kształtował styl poezji i prozy.
 • Utwory miały za zadanie realizować klasycystyczne normy i spełniać wymogi stosowności, czyli dawnej zasady decorum.
 • Wymogiem była też jasność i prostota wypowiedzi.
 • Dbano o czystość języka narodowego.
 • Sprzeciwiano się tekstom nadmiernie skomplikowanym i pełnym makaronizmów.
 • Postulowano zachowanie harmonii we wszystkich aspektach.
 • W kategorii używania środków językowych postulowano trzy rodzaje stylów: wysoki (uroczysty, patetyczny, w tragediach oraz w przypadku bohaterów wysokiego stanu), średni i niski (do użycia w komediach, farsach, w przypadku bohaterów stanów niższych).

 • Obok klasycyzmu pojawiały się elementy sentymentalizmu.
 • Było to odwołanie do tradycji retoryki.
 • Pojawiały się więc próby stylizacji ludowej w sielankach.
 • Wprowadzano elementy stylu biblijnego do hymnów i pieśni o tematyce religijnej.