Prawda w dziele literackim

  • Informacje, opinie i wyobrażenia o świcie przedstawione w utworze lub sugerowane w nim.
  • Odpowiadają jakiejś rzeczywistości zewnętrznej.
  • W utworze literackim to swoista wypowiedź, tekst artystyczny, który bezpośrednio nie odnosi się do realiów.
  • W literaturze tekst nie podlega ocenie w aspektach fałszu i prawdy.
  • W dziełach teatralnych słowo jest jednym z systemów, inne to gest, mimika i efekty akustyczne.
  • Wszystko to nadaje pozór rzeczywistości.
  • Prawda artystyczna postrzegana jest wieloznacznie.