Renesans [ piśmiennictwo wybrane]

Wybory tekstów, antologie:
1. Antologia poezji polsko – łacińskiej (1470 – 1543), oprac. A. Jelcz, tłum. K. Jeżowska i E. Jędrkiewicz, Szczecin 1985.
2. Patrząc na rozmaite świata tego sprawy. Antologia polskiej poezji renesansowej, oprac. J. Sokołowska, Warszawa 1984.
3. Proza polska wczesnego renesansu (1510 – 1550), oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1954

Opracowania:
1. S. Grzeszczuk, W stronę Kochanowskiego, Katowice 1981.
2. Jan Kochanowski. Interpretacje, pod. red. J. Błońskiego, Kraków 1989.
3. J. Pelc, Treny Jana Kochanowskiego, Warszawa 1972.
4. J. Pelc, Jan Kochanowski. Poeta renesansu, Warszawa 1988.
5. Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja, pod. red. B. Nadolskiego, Gdańsk 1971.
6. W. Weintraub, Rzecz czarnoleska, Kraków 1977.
8. J. Pelc, Jan Kochanowski, Warszawa 1980.
9. L. Szczerbinka – Ślęk, Wstęp [do:] Pieśni J. Kochanowskiego, Wrocław 1970
10. S. Żak, O Pieśniach, „Poezja”, 1980 nr 8 – 9.
11. H. Kapełuś, Ludowość twórczości Kochanowskiego (Sobótka) [w:] Jan Kochanowski i epoka renesansu. W 450 rocznicę urodzin poety 1530 – 1980, pod. red. T. Michałowskiej, Warszawa 1984.
12. A. Karpiński, Wsi spokojna, wsi wesoła (Pieśń panny XII i problem retorycznej kompozycji), „Poezja” 1980, nr 8 – 9.
13. J. Rytel, O trenach Jana Kochanowskiego, Polonistyka 1979 nr 3.
14. E. Kotarski, Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego, Warszawa 1969,
15. T. Ulewicz, Wstęp do: Jan Kochanowski Odprawa posłów greckich, Wrocław 1974,
16. K. Morawski, Wstęp [do:] Boskiej Komedii, Wrocław 1977.
17. K. Morawski, Dante Alighieri, Warszawa 1961.
18. J. Kott, Szekspir współczesny, Warszawa 1965.