Rodzaje formantów

Formanty mogą występować po podstawie słowotwórczej  lub przed nią.Formanty, które występują po podstawie słowotwórczej to przyrostki, zaś te przed podstawą nazywamy przedrostkami.

Formanty

                         po podstawie słowotwórczej

przed podstawa słowotwórczą

 • dom
 • wiatr
 • gruby
 • nauczyciel
 • śmiały
 • dom-ek
 • wiatr-owy
 • grub-szy
 • nauczyciel-ka
 • śmiał-ek
 • mówić
 • robić
 • porządek
 • mądrzejszy
 • jechać
 • od-mówić
 • prze-robić
 • nie-porządek
 • naj-mądrzejszy
 • nad-jechać
 • Formanty przedrostkowe występują głownie w czasownikach dokonanych, tworzonych od czasowników niedokonanych, np. bić – u-bić, tańczyć – zatańczyć. 
 • Za pomocą przedrostków  tworzone są formy stopnia najwyższego przymiotników i przysłówków, np. ciekawszy-naj-ciekawszy, ciekawiej – naj-ciekawiej.
 • Zarówno przyrostki, jak i przedrostki nie zawsze pełnią rolę formantów, czyli elementów tworzących wyrazy pochodne, np. przyrostek -szy jest formantem w wyrazie  ciekawszy, utworzonym od wyrazu ciekawy, nie jest jednak formantem w wyrazie najciekawszy,f  który pochodzi od wyrazu ciekawszy (rolę formantu pełni tu przedrostek naj-).
 • W wyrazach typu wykop, podskok, zwis, dźwig, pochodzących od czasowników wykopać, podskoczyć, zwisać, dźwigać, nie występują ani formanty przyrostkowe, ani przedrostkowe, wyrazy te powstały przez odrzucenie przyrostków czasownikowych -ać, -yć, mamy tu do czynienia z formantem zerowym Ø .