Romantyzm [gatunki literackie]

  • Głównym postulatem sztuki romantycznej stało się integrowanie różnych dziedzin artystycznych.
  • Zjawisko to zyskało nazwę  synkretyzmu sztuki.
  • Cechą charakterystyczna stało się niwelowanie różnic  pomiędzy odmiennymi działami sztuki.
  • Według twórców całość powinna tworzyć np. muzyka, obraz plastyczny i wypowiedź literacka.
  • Poeci dążyli do synkretyzmu rodzajowego, czyli łączenia liryki, epiki i dramatu.
  • Łączono także elementy poetyckie tworząc nowe gatunki literackie, szukając możliwości swobodniej wypowiedzi twórczej.

Do typowo romantycznych gatunków zalicza się:

  • balladę,
  • powieść poetycką,
  • dramat romantyczny,
  • poemat dygresyjny.

Romantyce wykorzystywali z własnymi zmianami powieść historyczną i epopeję, którą określali dodając przymiotnik narodowa.