Strofa saficka

  • Jedna z najstarszych strof w poezji (przełom VII i VI wieku p.n.e.).
  • Nazywana tak od imienia greckiej poetki Safony.
  • Składa się z 4 wersów.
  • W polskiej liryce funkcjonuje od XVI wieku.
  • Ma formę czterowiersza.
  • Trzy wersy liczą po 11 zgłosek, ostatni 5 sylab.
  • Ostatni wers pełni rolę morału (puenty).