Anafora

  • Anafora – (epanafora), stylistyczny środek składniowy polegający na powtórzeniu tego samego wyrazu lub zwrotu na początku następujących po sobie wersów, zdań, strof.
  • Stylistyczny środek składniowy, polegający na powtarzaniu na początku wersu albo zdania tego samego słowa, zwrotu.