Gradacja [przykłady]

A. Słonimski, „Alarm”

Kie­dy w po­łu­dnie lu­dzie wy­cho­dzą z ko­ścio­ła
Kie­dy po nie­bie wiatr ob­ło­ki gna,
Kie­dy na Pa­ryż ciem­ny spa­da sen,
Któż mi tak cią­gle na­słu­chi­wać każe?
Któż to mnie bu­dzi i woła?