Ironia

  • Ironia – środek stylistyczny.
  • Polega sprzeczności pomiędzy znaczeniem słów a intencją mówiącego, którą odczytuje się z całości wypowiedzi.
  • Środek retoryczny służący tradycyjnie satyrze, ośmieszeniu.
  • Może także mieć postać tzw. gorzkiej ironii, która jest wyrazem bezradności jednostki wobec rzeczywistości.
  • Pełni istotną rolę w satyrze i parodii.