Konsekwencje powstania styczniowego w poszczególnych zaborach

Zabór rosyjski

Powstanie styczniowe wybuchło w 1864 roku i objęło cały zabór rosyjski

Po klęsce powstańcy doświadczyli ostrych represji

Konfiskowano głównie majątki i zsyłano ich właścicieli z rodzinami na Syberię

 • Rozpoczęła się akcja wynarodawiania,
 • Wprowadzono zakaz używania języka polskiego,
 • Wszystkie publikacje poddawano cenzurze,
 • Warszawa stała się miastem prowincjonalnym na obrzeżach carskiej Rosji, w  guberni nazwanej Krajem Nadwiślańskim,
 • Występując przeciw szlachcie – uwłaszczono chłopów, przydzielając im na mocy ukazu carskiego mały skrawek ziemi, który nie dawał jednak możliwości utrzymania, pogorszyło to jednak sytuację szlachty,
 • Taka polityka spowodowała masowe migracje ludności wiejskiej do miast,
 • Rodził się polski proletariat,
 • Stały postęp w dziedzinie przemysłu przyczyniał się do wzrostu znaczenia mieszczaństwa i najbogatszej –burżuazji,
 • Ze zubożałej szlachty wykształciła się nowa klasa społeczna – inteligencja, a o przynależności do niej decydowało wykształcenie a nie pochodzenie,
 • Inteligencję tworzyli ludzie wykształceni, którzy utrzymywali się z pracy umysłowej, np. lekarze, prawnicy, inżynierowie, dziennikarze.

Zabór pruski

 • Na terenie Prus zaostrzono działania germanizacyjne,
 • Zarówno na terenie Wielkopolski, jak i Śląska polska ludność broniła się przed wynarodowieniem,
 • Przykładem są strajki (strajk szkolny we Wrześni) czy opór przed pruskimi rugami (Drzymała, chłop Ślimak z „Placówki” B. Prusa).

Galicja

 • W zaborze austriackim Polacy nie doświadczali aż takich represji, mieli w zasadzie najwięcej swobód politycznych,
 • Region od 1867 roku posiadał autonomię, głownie w sferze kultury,
 • Ważnymi ośrodkami kulturalnymi stały się Kraków i Lwów, gdzie działały polskie urzędy i uniwersytety.