Liczebniki [budowa liczebników mnożnych]

  • Liczebniki mnożne tworzymy za pomocą przyrostka -ny (-na, -ne).
  • Tworzymy je także za pomocą przedrostka po- albo złożenia z wyrazem „kroć”.

Przykłady:

  • po-dwój-ny,
  • po-czwór-ny,
  • pię-cio-krotny.