Streszczenie

Forma wypowiedzi, która w sposób zwięzły ujmuje najistotniejsze treści zawarte w streszczanym tekście.

Istotne wytyczne dla piszących streszczenie:

Używaj struktury wstęp-rozwinięcie-zakończenie, przedstawiając książkę lub artykuł,

 1. Uważnie przeczytaj tekst.
 2. Zwróć uwagę na kompozycję fabuły, zachowaj chronologię (kolejność),
 3. Zastanów się jaki rodzaj streszczenia wybierzesz (krótkie, rozwinięte, dokładne)
 4. Stosuj selekcję informacji (wybieraj informacje znaczące),
 5. Stosuj akapity, wskazujące pewne całości tekstu (streszczenia),
 6. Wykorzystuj logiczne połączenia (lub przejścia) we wprowadzanych informacjach (treściach),
 7. Stosuj składnię charakterystyczną dla tej formy wypowiedzi:
 • zastosuj zdania pojedyncze, równoważniki zdań,
 • wykorzystuj rzeczowniki mające znaczenie ogólne,
 • wprowadź do tekstu zdania z podmiotem domyślnym,
 • stosuj zaimki,
 • nie szafuj przymiotnikami,
 • wprowadź mowę zależną w miejsce dialogu.