Brak grafiki
O języku na języku

Współczesne języki słowiańskie

Grupa języków wywodząca się z języka prasłowiańskiego. Dzielą się na trzy grupy. Jako języki pokrewne  wykazują wiele podobieństw, w zakresie podstawowego zasobu słownictwa, jak i najważniejszych cech budowy gramatycznej.

Brak grafiki
Stylistyka, język jako narzędzie porozumiewania się

Wulgaryzacja

Wprowadzenie do tekstu słów i wyrażeń uznawanych powszechnie za niewłaściwe. Dotyczy to słów ordynarnych, wulgarnych. Zjawisko uznawane jest za przykład agresji słownej.

Brak grafiki
O języku na języku

Wypowiedź

Każda wypowiedź jest świadomym aktem woli mówiącego, dowodem jego inteligencji, wewnętrznego stosunku do poruszanej kwestii. Wymaga: refleksyjnego myślenia, od problemu do przypuszczeń z niego wynikających, konfrontacji ich z rzeczywistością i płynących  z tej konfrontacji wniosków […]

Brak grafiki
O języku na języku

Wypowiedzi [ich zróżnicowanie ze względu na sytuacje]

Wypowiedzi mogą mieć różny charakter: Oficjalne sytuacje mówienia Nieoficjalne sytuacje mówienia między nadawcą i odbiorcą jest zachowany dystans ze względu na funkcje czy przynależność do innych grup społecznych, często zastosowanie znajdują wyrazy charakterystyczne dla danego […]

Brak grafiki
O języku na języku

Zaliczanie do negatywnej kategorii pojęć

Chwyt erystyczny (erystyka – sztuka doprowadzania sporów do korzystnego rozwiązania bez względu na prawdę materialną). Krytyka ubioru czy wyglądu w celu odwrócenia uwagi.

Brak grafiki
O języku na języku

Zasady kompozycji tekstu

Kompozycja to inaczej budowa tekstu. Przy budowie tekstu pamiętać należy o kilku zasadach. Poszczególne jego elementy musza być logiczne, spójne i właściwie uporządkowane. Istotne jest oddzielanie poszczególnych części akapitami. Tekst powinien składać się ze wstępu, […]

Stylistyka, język jako narzędzie porozumiewania się

Zasady kulturalnej rozmowy

Traktuje swego rozmówcę z szacunkiem. Trzymuj podczas rozmowy kontakt wzrokowy z osobą, z która rozmawiasz. Stosuj zwroty  grzecznościowe. Unikaj słów, które mogłyby kogoś urazić lub wprawić w zakłopotanie. Formułuj swoje wypowiedzi w sposób jasny i […]

Brak grafiki
O języku na języku

Zastosowanie stylistyki

Poznanie i przyswojenie wiedzy z praktycznej stylistyki wpływa na podniesienie poziomu prac pisemnych różnego rodzaju. Ułatwia prowadzenie analizy pewnych braków w zakresie mowy pisanej, wypowiedzi, języka czy kompozycji. Pozwala zrozumieć i poznać indywidualny styl twórcy, […]

Brak grafiki
O języku na języku

Znaczenie słów

Najmniejszym elementem językowym jest morfem, który stanowi element składniowy wyrazu (wyrazy zbudowane są z morfemów). Niektóre stałe zestawienia wyrazów mają jedno całościowe  i nazywane są związkami frazeologicznymi. Wypowiedzenia, w tym także zdania, mają znaczenia, które […]

Brak grafiki
O języku na języku

Znaki i sygnały

W życiu codziennym spotykamy się na każdym koku z różnymi znakami. Typowymi znakami wzrokowymi (optycznymi) są znaki drogowe, czyli tablice różnego kształtu i koloru, które zawierają informacje, ostrzeżenia i zakazy. Istnieją też znaki słuchowe (akustyczne) […]